Eco-Systemic Co-Design for DIY: Co-oCo-oNest, the Baby of SpiralTreeHouse // Зозулине гніздо

IMG_20180507_191224_BURST3-ANIMATION
Figure 1: Testing by locals on prototype’s finalising day (Photo: Prokop 2018) // Останній день спорудження прототипу. Мешканці із цікавістю досліджують його можливості (Фото: Prokop 2018)

Abstract // Анотація:

Within the framework of the first international ‘Something in the Kotlovan’ workshop series, organised by 86 International Ukrainian Film Festival, Collaborative Collective, Ukrainian trans-disciplinary workshop participants and the local community of Slavutych co-designed baby of SpiralTreeHouse (Davidová, 2013, 2014b, 2016, 2017), the Co-oCo-oNest.

//

В рамках першого міжнародного семінару “Щось у Котловані” організованого Фестивалем кіно та урбаністики 86, Collaborative Collective, разом з українськими учасниками та місцевою громадою було створено ко-дизайн нащадка SpiralTreeHouse (Davidová, 2013, 2014b, 2016, 2017) “Зозулине гніздо”.

//

Due to the disaster in 1986, the Exclusion Zone of Chernobyl gave rise to an exclusive eco-system (Deryabina et al., 2015) that turned the nuclear zone into natural tourist destination. This leads to the question of such adaptation of the local society and their built environment. In the time when we discuss about 80% of biodiversity or biomass loss in Western and Central Europe, this place is truly unique. Our workshop program claimed that the community needs to take an advantage of such local specificity and develop their cross-species co-living and co-habitation skills. These are advanced through community ‘co-design and co-creation’ (Sanders & Stappers, 2008) with the use of sketch models (see Figure 2), questionnaires and GIGA-Mapping (see Figure 3), a visual trans-disciplinary diagramming of complexity (Davidová, 2014a, 2017; Davidová & Zímová, 2017; Sevaldson, 2011, 2015). Many locals helped on the building site. The participants photographed and draw the local references while seek for their relations. While doing so, they co-designed eco-systemic ‘prototypical urban interventions’ (Doherty, 2005) and their fusion was physically prototyped. The reason for prototyping is twofold: 1] it teaches the participants prototyping skills for all the other prototypes realisation; 2] it develops a particular case study into realisation and its recipe is placed online so it can be locally adapted and reproduced elsewhere with Creative Commons Non-Commercial Use Licence (Creative Commons, 2017). The link to the recipe is distributed locally in form of QR code. We truly hope that the prototype can stay at the place. However, this is up to Slavutych municipality to decide. Therefore, during the festival event, the prototype Co-oCo-oNest serves as a learning tool for observations and alterations suggestions as well as an advertisement, motivating more interventions, exhibiting ‘Know How for DIY’.

//

Через катастрофу 1986 року довкола Чорнобиля утворилася неповторна екосистема (Deryabina et al., 2015), вона перетворила зону відчуження на природну туристичну принаду. Це, у свою чергу, поставило перед мешканцями питання про пристосування наявних умов та навколишнього середовища цього унікального місця. На сьогоднішній день у Західній та Центральній Європі вже втрачено близько 80% біорізноманіття. Програма воркшопу спрямована на потреби громади, чутлива до місцевої специфіки та розвитоку навичок міжвидового співіснування. Такі навички було отримано за допомогою співко-дизайну та співробітництва (Sanders & Stappers, 2008) із використанням ескізних моделей (див. малюнок 2), опитувальників та GIGA-Mapping (див. малюнок 3), міждисциплінарнаої візуалізації діаграм складності (Davidová, 2014a, 2017; Davidová & Zímová, 2017; Sevaldson, 2011, 2015). Багато містян долучалися до будівництва. Учасниці та учасники фотографували та замальовували місцеві відповідники, дошукуючись їх взаємозв’язків. Разом з тим вони спільно розробили екологічні “прототипи міських інтервенції” (Doherty, 2005), синтез яких власне і було втілено в проекті “Зозулине гніздо”. Прототипування необхідне з двох причин: 1] навчитися прототипувати об’єкти для реалізації; 2] дослідити та розробити конкретний проект, інструкцію для створення якого, буде розміщено в загальному доступі, що уможливить подальше відтворенням із врахуванням локальних умов місцевості на умовах ліцензії Creative Commons для некомерційного застосування (Creative Commons, 2017). Посилання на інструкцію поширюється локально у формі QR-коду. Ми сподіваємось, що прототип “Зозулине гніздо” може бути залишений для використання. Однак, це звичайно лишається на розсуд муніципалітету міста Славутича.Таким чином, в рамках фестивального заходу “Зозулине гніздо” , “Зозулине гніздо” бувстав навчальним інструментом, що враховує пропозиції, спостереження щодо змін,. Просуває а також для промоції, що мотивує доі мотивує до інтервенційї в публічному просторі, виставляючи за  принципом “Ноу-хау для DIY”.

//

20180502_163729.jpg
Figure 2: Working model for co-creation (Photo: Davidová 2018) // Робоча модель співтворчості (Фото: Davidová 2018)
20180430_180015.jpg
Figure 3: GIGA-Map for co-creation (Photo: Davidová 2018) // карта для спільної творчості (Фото: Davidová 2018)

What emerged from the disaster might fight to become the most sustainable island in Europe that lost its biodiversity and struggles to adapt to climate change. Such systemic relations will be investigated in the GIGA-Mapping that will engage true local specific study within global context. No community co-living situation will emerge from authorities. People usually address as their thing the things they co-create. Through strong local community engagement, we believe to build the community life from the bottom up!

//

Зона відчуження, що виникла зпісля катастрофи, може стати острівцем стабільності у Європі, яка втрачає своє біорізноманіття та заледве пристосовується до кліматичних змін. Такі системні відносини будуть досліджуватись в GIGA-Mapping, що включатиме справжнє локальне специфічне дослідження в глобальному контексті.

Жодна громада не виникає зусиллями влади. Люди, як правило, звертають увагу на те, що вони створили спільними зусиллями. Саме через залучення сильної місцевої громади, ми віримо, що можемо побудувати життя громади знизу!

//

Key Words:  Systemic Approach to Architectural Performance; SpiralTreeHouse; Co-oCo-oNest; Trans-Co-Design; Co-Creation; GIGA-Mapping, Systems Oriented Design; Performance Oriented Architecture

//

Ключові слова: системний підхід до архітектурної діяльності; SpiralTreeHouse; Co-oCo-oNest; GIGA-картографуввання, системно-орієнтоване проектування; Операційно-орієнтована архітектура

//

1           How to Build Co-oCo-oNest /

/ Як побудувати “Зозулине гніздо”:

1.1         How To // Як:

Figure 4: Animation of the systemic folding of the structure (Animation: Prokop 2018; System: Davidová 2010) // Анімація системи принципу складанняання структури (Анімація: Prokop 2018; Система: Davidová 2010)
CUCKOO`S NETS-01-01.jpg
Figure 5: Script for knotting the joints 1 (Illustration: Rezen; Photos: Popov 2018; Concept: Závada & Davidová 2010) // Інструкція зчеплення стовбурів (ілюстрація: Резен; фотографії: Попов 2018; концепція: Závada & Davidová 2010)
CUCKOO`S NETS-01-02
Figure 6: Script for knotting the joints 2 (Illustration: Rezen; Photos: Popov 2018; Concept: Závada & Davidová 2010) // Інструкція зчеплення стовбурів (ілюстрація: Резен; фотографії: Попов 2018; концепція: Závada & Davidová 2010)
fgn-03
Figure 7: Script for knotting the joints 3 (Illustration: Rezen; Photos: Popov 2018; Concept: Závada & Davidová 2010) // Інструкція зчеплення стовбурів (ілюстрація: Резен; фотографії: Попов 2018; концепція: Závada & Davidová 2010)
Netting.jpg
Figure 8: Do the netting based on the sizes of the triangles, your needs and imagination (Photo: Prokop 2018) // Зробіть сітку відповідно до розмірів трикутників, ваших потреб і фантазії (Фото: Prokop 2018)

Please, note, this project is provided under Creative Commons Non-Commercial Use Licence (Creative Commons, 2017):

//

Будь ласка, зверніть увагу, цей проект надається за ліцензією Creative Commons для некомерційнеого використання (Creative Commons, 2017):

//

1.2         You are free to // Ви можете:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

//

Ділитися – копіювати та розповсюджувати матеріал у будь-якому форматі та і за допомогою різних способів;

Пристосовувати – реміксувати, перетворювати будову відповідно матеріалам;

Ліцензент не скасовуєобмежує ці свободи, якщодопоки ви дотримуєтесь умов ліцензії.

//

1.3         Under the following terms // Відповідно до цих умов:

qr-code

Figure 9: Please, attach the QR code to our site. // Будь ласка, прикріпіть QR-код на нашому сайті.

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

//

Посилання – Ви повинні надати відповідну згадку, надати посилання на ліцензію та вказати, чи були внесені зміни. Це може бути зроблене у будь-якому форматі, але в жодному разі, не те що позиціонує схвлення вас або вашого використання зі сторони ліцензіара. крім випадків, коли автор представляє себе або проект як такий, що було схвалено ліцензентом.

Не коммерційне – Ви не можете використовувати матеріал з комерційною метою.

Немає жодних додаткових обмежень – Ви не можете застосовувати юридичні умови або технологічні заходи, які юридично обмежують інших людей робити щось, що дозволяє ліцензія.

//

2           Workshop Tutors // Ментори:

Marie Davidová, MArch, Ph.D. // Марія Давідова, Ph.D архітектури

Ing. Arch. Šimon Prokop // Шимон Прокоп, інжинер-архітектор

3           Worksop Participants // Учасники:

Nataliia Neshevets // Наталія Нешевець

Oleksandr Rezen // Олександр Резен

Olivia Dimitrishina // Олівія Дімітрішина

Andrii Zabolotnyi // Андрій Заболотний

Slavutych local community // Славутицька місцева громада

References // Посилання:

Creative Commons. (2017). Creative Commons — Attribution-NonCommercial 4.0 International — CC BY-NC 4.0. Retrieved December 9, 2017, from https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Davidová, M. (2013). SpiralTreeHouse. EARCH., 1–2. Retrieved from http://www.earch.cz/cs/architektura/spiraltreehouse

Davidová, M. (2014a). Generating the Design Process with GIGA-map: The Development of the Loop Pavilion. In B. Sevaldson & P. Jones (Eds.), Relating Systems Thinking and Design 2014 Symposium Proceedings (pp. 1–11). Oslo: AHO. Retrieved from http://systemic-design.net/wp-content/uploads/2015/03/MD_RSD3_GeneratingtheDesignProcesswithGIGA-map.pdf

Davidová, M. (2014b). SpiralTreeHouse. In K. Křenová & Ľ. Fábri (Eds.), Ročenka Dřevostaveb 2014 / Timber Structures Year Book 2014 (1st ed., pp. 9–10). Prague: Prodesi.

Davidová, M. (2016). SpiralTreeHouse. Retrieved April 3, 2016, from https://www.facebook.com/spiraltreehouse/

Davidová, M. (2017). Systemic Approach to Architectural Performance: The Media Mix in the Creative Design Process. FORMakademisk, 10(1), 1–25. https://doi.org/https://doi.org/10.7577/formakademisk.1713

Davidová, M., & Zímová, K. (2017). COLridor: Co-Design and Co-Living for Sustainable Futures. In B. Sevaldson (Ed.), Relating Systems Thinking and Design 6: Environment, Economy, Democracy: Flourishing Together (pp. 1–20). Oslo: Oslo School of Architecture and Design. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/321371410_COLridor_Co-Design_and_Co-Living_for_Sustainable_Futures

Deryabina, T. G., Kuchmel, S. V, Nagorskaya, L. L., Hinton, T. G., Beasley, J. C., Lerebours, A., & Smith, J. T. (2015). Long-term census data reveal abundant wildlife populations at Chernobyl. Current Biology : CB, 25(19), R824-6. https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.08.017

Doherty, G. (2005). Prototypes in Pinkenba. In Nordes 2005 – In the Making (Vol. 1, pp. 1–5). Kopenhagen: Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/262/245

Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign, 4(1), 5–18. https://doi.org/10.1080/15710880701875068

Sevaldson, B. (2011). GIGA-mapping: Visualisation for complexity and systems thinking in design. Nordes ’11: The 4th Nordic Design Research Conference, 137–156. Retrieved from http://www.nordes.org/opj/index.php/n13/article/view/104/88

Sevaldson, B. (2015). Gigamaps: Their role as bridging artefacts and a new Sense Sharing Model. In Relating Systems Thinking and Design 4 (pp. 1–11). Banff: Systemic Design Research Network. Retrieved from https://app.box.com/s/tsj7ewtcy9dr63knf64tvo3yrepmzdov

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s